نام اصلی: Dragon-Devouring Mage
نام فارسی: جادوگر اژدهاخوار
نام های دیگر:
용을 삼킨 마법사