نام اصلی: Archmage Who Transcends by Returning
نام فارسی: عروج استاد اعظم پس از بازگشت
نام های دیگر:
회귀로 초월하는 대마도사
Archmage Transcending Through Regression