نام اصلی: I Regressed to My Ruined Family
نام فارسی: من به خانواده نابود شده ام برگشتم
نام های دیگر:
When I Returned Home, My Family Was Ruined
회귀했더니 가문이 망했다