نام اصلی: Only I Farm in the Dungeon
نام فارسی: فقط من توی دانجن کشاورزی میکنم
نام های دیگر:
Dungeon Farming on My Own
Farming in the Tower Alone
I'm the Only One Farming in the Dungeon
나혼자 탑에서 농사