نام اصلی: The Player Who Can't Level Up
نام فارسی: بازیکنی که نمیتواند افزایش سطح پیدا کند
نام های دیگر:
The Player That Can't Level Up
Player Player Who Can't Level Up
无法升级的玩家
Игрок, который не может повысить уровень
留級玩家
레벨업 못하는 플레이어
Level-Up Motaneun