نام اصلی: Boundless Necromancer
نام فارسی: رشد بی نهایت جادوگر تاریکی
نام های دیگر:
나 혼자 특성빨로 무한성장
The Boundless Necromancer
나 혼자 특성빨로 무한 성장