نام اصلی: Chronicles of the Demon Faction
نام فارسی: داستانهای فرقه شیطانی
نام های دیگر:
마도전생기