نام اصلی: Lout of Count's Family
نام فارسی: آشغال خانواده ی کنت
نام های دیگر:
백작가의 망나니가 되었다
Trash of the Count's Family
I Became the Countess Fool