نام اصلی: The Martial Arts Library's Master
نام فارسی: ارباب جوان کتابخانه هنرهای رزمی
نام های دیگر:
Lord of the Martial Arts Library
Master of the Martial Arts Library
무공서고의 주인