نام اصلی: The Blood Knight’s Villains
نام فارسی: شروران شوالیه خونین
نام های دیگر:
My Villains
My Demons
나의 악당들