نام اصلی: Revenge of the Iron-Blooded Sword Hound
نام فارسی: انتقام سگ شکاری خانواده شمشیرزنی
نام های دیگر:
Return of the Iron-Blooded Sword Hound
Return of the Iron-Blooded Hound
Return of the Iron-Blooded Sword Hound
Revenge of the Iron-Blooded Sword Hound
Revenge of the Sword Clan's Hound
The Return of the Iron-blood Sword Hound
철혈검가 사냥개의 회귀