نام اصلی: Records of the Demonic Path’s Return
نام فارسی: سوابق بازگشت مسیر اهریمنی
نام های دیگر:
마도귀환록