نام اصلی: Regressor's Life After Retirement
نام فارسی: زندگی بازگشته بعد از بازنشستگی
نام های دیگر:
Retirement Life of a Returner
Regressor’s Life After Retirement
회귀자의 은퇴 라이프