نام اصلی: Necromancer Academy and the Genius Summoner
نام فارسی: آکادمی نکرومنسر و احضاگر نابغه
نام های دیگر:
네크로맨서 학교의 소환천재
Necromancer Academy's Genius Summoner