نام اصلی: Damn Demonic Swords
نام فارسی: لعنت به این شمشیرای شیطانی
نام های دیگر:
빌어먹을 마검들
The Magic Swords of Damnation
Cursed Demonic Swords
The Demon Swords of Condemnation
Damned Demonic Swords