نام اصلی: Reclusive Mage
نام فارسی: جادوگر منزوی
نام های دیگر:
은둔형 마법사
Reclusive Wizard