نام اصلی: Surviving With an SSS-Rank Inventory
نام فارسی: بقا با دارایی سطح SSS
نام های دیگر:
SSS급 창고 캐릭터로 살아남기