نام اصلی: The Twin Swords of the Sima Clan
نام فارسی: شمشیر های دوقلو از فرقه سیما
نام های دیگر:
The Twin Swords Of The Sima
Demoniac Two Heroes
邪魔雙俠
사마쌍협