نام اصلی: The Dark Mage's Return to Enlistment
نام فارسی: جادوگر سیاه به خدمت میرود
نام های دیگر:
I Returned, But It Was the Day Before My Enlistment
Returned to the Day I Joined the Army
귀환했는데 입대 전날이다