نام اصلی: The Ranker's Guide to Live an Ordinary Life
نام فارسی: راهنمای یک زندگی معمولی برای شکارچی ها
نام های دیگر:
랭커를 위한 바른 생활 안내서
A Guide to the Right Life for Rankers
The Rankers Guide to Live an Ordinary Life
A Ranker's Guide to the Good Life