نام اصلی: Legendary Blacksmith's Vengeance
نام فارسی: انتقام آهنگر افسانه‌ای
نام های دیگر:
Blacksmith Jig
Blacksmith Zigg
The Blacksmith Zig
대장장이 지그
Blacksmith Zig