نام اصلی: Heavenly Sword's Grand Saga
نام فارسی: حماسه بزرگ شمشیر بهشتی
نام های دیگر:
천검기협
天劍奇俠
Thousand Sword Techniques