نام اصلی: I'll Retire After Saving the World
نام فارسی: بعد از نجات دادن دنیا بازنشسته میشم
نام های دیگر:
I Will Save the World And Then Retire
세상만 구하고 은퇴하겠습니다