نام اصلی: Fighting the Curse
نام فارسی: شروع با تناسخ
نام های دیگر:
Beginning From Passing Through the Calamity
It All Starts With Breakthrough
Starting From Calamity Crossing
Starting With the Transmigration
从渡劫开始