نام اصلی: Daoist Magician From Another World
نام فارسی: جادوگر دائوئیست از دنیایی دیگر
نام های دیگر:
Yi Shijie Mofa Daoshi
Magician from Another World
Otherworldly Magical Daoist Priest
Yì Shìjiè Mófǎ Dàoshi
异世界魔法道士