نام اصلی: Plunder Countless Talents, I Became a God
نام فارسی: با غارت استعدادهای بی شمار، خدا شدم!
نام های دیگر:
I Want to Be a God
掠夺无数天赋,我在全民时代封神