نام اصلی: All Starts With Ubume
نام فارسی: آغازی دیگر با پرنده گوهو
نام های دیگر:
Another Beginning With the Guhuo Bird
Bắt Đầu Từ Cửu Đầu Điểu
The Beginning with Gu Huo Niao
The Beginning From Gu Huo Niao
Rebirth with A Second Chance Second Chance