نام اصلی: Million Times Attack Speed
نام فارسی: سرعت حمله 1 میلیون برابر
نام های دیگر:
1 Million Times Attack Speed
1 Million Times the Attack Speed
我有百万倍攻速