نام اصلی: It All Starts With the Heavenly Fate System
نام فارسی: همه چیز با سیستم سرنوشت آسمانی شروع شد
نام های دیگر:
Kaiju Biaobai Meinv Shi Zun
It Starts With the Confession to the Beauty Master
开局表白美女师尊
Starting With Confessing With the Beautiful Teacher