نام اصلی: Mad Daoist Son-in-law
نام فارسی: داماد دائوایست دیوانه من
نام های دیگر:
Dao Men Kuang Xu
Crazy Son-in-Law of Daoism
Mad Son-in-Law of Taoism
道门狂婿