نام اصلی: All Purpose Apocalyptic Upgrade System
نام فارسی: سیستم ارتقای همه کارهٔ آخرالزمانی
نام های دیگر:
Doomsday Everything Upgrade System
Moshi Wanwu Shengji Xitong
末世万物升级系统