نام اصلی: Reborn as a Monster
نام فارسی: به دنیا آمدن بعنوان هیولا
نام های دیگر:
Rebirth to Be Mythical Creature as What Monster?
重生为怪兽什么鬼