نام اصلی: My Cultivation Simulator
نام فارسی: شبیه ساز تهذیب من
نام های دیگر:
Wo De Xiuxing Moni Qi
My Practice Simulator
My Training Simulator
Wǒ De Xiūxíng Mónǐ Qì
我的修行模拟器