نام اصلی: The Heavenly Path Is Not Stupid
نام فارسی: قانون آسمانی احمقانه نیست!
نام های دیگر:
Zhege Tiandao Bu Hunyong
这个天道不昏庸
Zhège Tiāndào Bù Hūnyōng
This Heavenly Law Is No Muddlehead