نام اصلی: Lord of the Mysteries
نام فارسی: ارباب اسرار
نام های دیگر:
Gui Mi Zhi Zhu
Lord of Mysteries
诡秘之主