نام اصلی: I Am the King of the Game
نام فارسی: من پادشاه بازی هستم
نام های دیگر:
I Am the Rising Villain
手残的我在反派风生水起