نام اصلی: The Final Boss Became A Player
نام فارسی: باس نهایی بازیکن شد
نام های دیگر:
最终BOSS,应征成为玩家
Ultimate Boss, Volunteering to Join the Player Ranks
Final Boss volunteers to become a player