نام اصلی: Absolute Sword Sense
نام فارسی: حس مطلق شمشیر
نام های دیگر:
절대검감
Perfect Sword Sense
Jeoldaegeomgam
絶對 劍感