نام اصلی: The Constellations Are My Disciples
نام فارسی: صورت فلکی ها شاگرد های من هستند
نام های دیگر:
성좌들이 내 제자