نام اصلی: Heavenly Demon Cultivation Simulation
نام فارسی: شبیه سازی تزکیه ی شیطان بهشتی
نام های دیگر:
天魔玩家
천마육성
天魔育成
Cultivation of Heaven
Murim RPG Simulation