نام اصلی: The Archmage's Restaurant
نام فارسی: رستوران جادوگر
نام های دیگر:
어느 마법사의 식당
A Wizard's Restaurant
The Wizard's Restaurant