نام اصلی: The Tiger Came Down
نام فارسی:
نام های دیگر:
Tiger's Descent
범이 내려왔다