نام اصلی: Etrangere
نام فارسی: غربیه
نام های دیگر:
Etrangée
에뜨랑제