نام اصلی: Heavenly Demon Bakery
نام فارسی: شیرینی پزی شیطان آسمانی
نام های دیگر:
The World Greatest Bakery
天魔様のベーカリー
천마님의 베이커리
Cheonma's Bakery