نام اصلی: I Picked Up a Lamp Today
نام فارسی: امروز یه چراغ پیدا کردم
نام های دیگر:
Picked Up the Lamp Today
今日もランプを拾った
오늘도 램프를 주웠다