نام اصلی: Skeleton Warrior
نام فارسی: جنگجوی اسکلتی
نام های دیگر:
Skull Warrior
해골협객