نام اصلی: God's Web Novel
نام فارسی: وب‌ناول خدا , ناول خدا
نام های دیگر:
God's Webnovel
신이 쓰는 웹소설