نام اصلی: Chronicles of the Martial God's Return
نام فارسی: داستانهای خدای رزمی پس از بازگشت
نام های دیگر:
무신귀환록
Chronicles of a Returner
Record of Return