نام اصلی: How to Live as an Unlicensed Healer
نام فارسی: زندگی به عنوان شفاگر فیک در دنیایی دیگر
نام های دیگر:
How to Live as a Yama Healer
야매 힐러로 사는 법