نام اصلی: The Advanced Player of the Tutorial Tower
نام فارسی: برج تمرینی بازیکن پیشرفته
نام های دیگر:
튜토리얼 탑의 고인물
The Tutorial Tower's Advanced Player